اطلاعات ﺣﺴﺎب

در صورتی که از پرداخت آن لاین در خرید اینترنتی سایت استفاده نمی کنید و قصد دارید مبلغ نهایی فاکتور را به حساب انتشارات تلاوت آرامش واریز و یا کارت به کارت نمائید.

بانک پارسیان

کد ۱۶ رقمی کارت: ۹۷۶۳-۴۰۷۷-۰۶۱۰-۶۲۲۱

شماره حساب : ۴-۴۸۰۵۵۵-۷۰۰

شعبه کرج (۲۰۰۶)

به نام محمد حسن زمان وزیری

بانک صادرات

کد ۱۶ رقمی کارت: ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۰۶-۶۴۳۳

شماره حساب : ۰۱۰۳۳۸۹۵۹۲۰۰۸

شعبه میدان توحید کرج (۴۴۲۴)

به نام انتشارات تلاوت آرامش