اﻓﺘﺨﺎرات

کسب مقام دوم کمیته محصولات فرهنگی در جشنواره رصدنمای ملی عین

۱۳۹۵

کسب مقام سوم بخش کتاب در جشنواره رصدنمای ملی عین

۱۳۹۵

غرفه برتر بخش عمومی نمایشگاه کتاب

۱۳۹۲

مولف برتر استان البرز

۱۳۹۵

مولف برتر انقلاب اسلامی در آیین تجلیل ۴۰ قلم

۱۳۹۷

ناشر برتر استان البرز در حوزه عفاف و حجاب

۱۳۹۲