تلفن های تماس

شماره تماس ۰۲۶۳۲۷۷۷۰۶۶ داخلی۲

شماره همراه ۰۹۱۹۰۳۳۰۱۵۹

پست الکترونیکی

telavat.a@gmail.com

صندوق پستی

۳۱۵۳۵-۱۱۱

فرم تماس با ما