زمانی برای زن بودن

25000 تومان

این کتاب در چهار بخش « از تبار باران»، «بهشت همپای تو»، «چتری برای حماسه» و«پا به پای مجنون»، به روایتگری زندگی زنان ایثارگر، شاهد و شهید می پردازد.

موجود در انبار

زمانی برای زن بودن

25000 تومان