ساکنان بهشت

ساکنان بهشت

۱۰,۰۰۰ تومان

  • تلخیصی از مجموعه چهار جلدی کتاب تلاوت آرامش
  • شامل موضوعات: ازدواج، همسرداری، زن در خانه یا جامعه؟
  • مصوّر، رنگی و طراحی جذاب

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

فصل اول: دو نیمه هم

« دو نیمه هم» فصلی است به اختصار برگرفته از آیات قرآن کریم، احادیث و سخن اندیشمندان اسلامی که در آن؛ می آموزیم چطور بر مدار دین مبین اسلام به اتفاق زیبای ازدواج بیاندیشیم؛
و چطور همسفری انتخاب کنیم که به راستی نیمه دیگر روح و جسم و ایمانمان باشد. به امید اینکه تمام همسران، نیمه ی تکمیل کننده یکدیگر باشند…
مقدمه
قدم اول: از ارزش ازدواج بپرس
وقتی از خدا و اولیاء او میپرسی،
به این نتیجه میرسی که انگار از اول خلقت، قراربر همین بوده:
قرارگرفتن همسران درکنارهم، برپایه مهر،
و باهدف آرامش
قدم دوم: به خدا اعتماد کن
کمبود امکانات مالی،مناسب نبودن شرایط مالی، عدم آمادگی فردی وپیدا نکردن همسفری مناسب، همه وهمه بهانه اند
چراکه خداوندبه همه ی آنهایی که به خاطر رضای او،تصمیم به ازدواج بگیرند،و قدمهای اول رابات وکل به خدا بردارند، وعده ی یاری داده.ضمن
اینکه بهشت الهی،درانتظار کسانیست که واسطه یپیوند یک زوج هستند
قدم سوم: انتخاب الهی
برای برداشتن هر قدمی،آگاهی واطمینان لازم است وبرای تشخیص راه از بیراه، یک چراغ راه. مثل همیشه، قرآن وسنت،سفینه ی نجاتند،
مخصوصاَ وقتی آدمی، بین دوراهی های انتخاب، سرگردان میشود
قدم چهارم: ازدواج، آداب دارد
سنتهای الهی، همیشه زیباستمثل سنت زیبای ازدواج، مخصوصا به روش اسلام،که هم، ساده ودوراز دنیا خواهیِ وهم، سرشارازجشن وشادی
جشن پیوندهایی که درآسمان، بسته شده وشادی به خاطر آغاز تکامل، همدلی وآرامش

فصل دوم: کلبه مهر

با مروری بر آیات و روایات می آموزیم که چطور انتخاب کنیم. رفتار کنیم و زندگی کنیم تا زیر یک سقف به آرامش برسیم. آرامشی که میوه ی ایمان و یقین است.
آرامشی که زیر یک سقف آسمانی توحید، در کنار همسر و فرزندانمان به دست می آید. می خواهیم، خشت های اول بنای زندگیمان را صاف و صادقانه بنا کنیم؛
تا از ساختمان زندگیمان، به تدریج، بنایی بسازیم تا آسمان کمال، آنجا که ابرهای سپید رضایت خداوند جریان دارند… پس، مثل همیشه از معماران کمال انسانیت
(قرآن و عترت علیهم السلام) می پرسیم که چطور، همسرانی با ایمان و نیمه ی تکمیل کننده ی یکدیگر باشیم.
خشت اول: برمدار مهر و ایمان
اکسیرمحبت،این نعمتِ بیکران الهی،سختترین فلزها را به طلا تبدیل میکندازکلام خدا،وسیره ی اهل بیت و اندیشمندان نورمیگیریم تا راه و رسم عشق ورزیدن به همسرمان را بیاموزیم و ازابراز
محبت به یکدیگر،پلی بسازیم برای کمال و وصالِ محبوبِ حقیقی.
خشت دوم: دو کبوتر در یک آشیانه
همسران بهشتی
روایتِ همسرانِ بهشتی، روایت عشق ودلدادگی زوجهایی است که گویی عقدِ میانِ آنها رادرآسمانها بسته اند… آنانکه دردنیا مثل دوکبوتردریک آشیانه می مانند و درآخرت.همراهِ هم، ساکن بهشت اندروایت دلداگیِ این همسران، براساسِ عشق و ایمان زیباست وحاوی پیامِ چگونه زیستن
خشت سوم: مثل یک سقف
مردا نمومن… مدیرانی مهربانند وبا ایمان… مدیرانی که رئیس هستندولی ریاست نمیکنند وزندگی را برپایه مهروایمان وتدبیر،اداره میکنند به مثابه ی سقفی محکم که سراسر امنیت واطمینان رابه اعضاء خانواده القاء میکند… دراین فصل می آموزیم که چهطور سقفی محکم بسازیمازویژگیهای چنین مردانی آگاه میشویم ودرباره مردان، درارتباط با زنان، بیشترخواهیم دانست
خشت چهارم: مثل یک ستون
زن، مدیرعاطفی خانواده است وکانون خانواده برمدارعشق وعاطفه وتدبیر او،جان میگیرد… دراین فصل، با بهره مندی از آیات و روایات ونمونه های موفق، درمی یابیم که چطورمی توان به عنوان یک زن مومنه، ستون محکمی بود، برای خانواده… ستونی که اگر لرزان باشد،حریم خانه رامتزلزل خواهد کرد… زنان مومنه ومدبرمیدانند هر آنچه راکه باید درباره رفتاربا مردان بدانند

فصل سوم: بهترین حضور

مدتهاست مسیر تعادل و راه صحیح را گم کرده ایم و در گیرودار اجبارهای زمان و محیط و بر مبنای عادت های اجتماعی تصمیم می گیریم و گاهی قضاوت می کنیم اما به راستی، پاسخ واقعی کدام است؟ زن برای حضور در خانواده آفریده شده یا اجتماع؟ برای پاسخ این پرسش، بهترین کلام جامع و مانع که مصادیق گویای قرآن و حدیث باشند، را در اجتهاد و گفتار دو اندیشمند و مجتهد جامع الشرایط یافتیم: اکنون نگاهی گذرا خواهیم داشت به هویت زن مسلمان و جایگاه زن در خانه و اجتماع، از زاویه کلام امام راحل و رهبر معظم انقلاب…

سخن نخست

اسلام روی خط تعادل

ازآنجا که دستورات دین برروی خط تعادل قراردارند درباره این موضوع نیزآموزه های اسلامی راهگشاستاز دیدگاه اسلام، اصالت حضورزن برای خانواده تعریف شده ودرمواردی ضرورت حضوربانوان دراجتماع نیزمورد تایید قرارگرفته استضمن این که اسلام، قبل ازتوجه به جنسیت، انسانیت وعزت نفس آدمی را مورد توجّه قرارمیدهد .دراین بخش، بانگاه اسلام به جایگاه زن، از زاویه دید دومجتهد جامع الشرایط بیشترآشنا می شویم

سخن دوم

اصالت حضوردرخانواده

وقتی ازارزش حضورزن درخانواده صحبت میکنیم و ازمحوریت عاطفی او درمحیط خانه، بسیاری، این مسأله را به پای محدودیت حضورزن وکوچک شمردن توانمندیهای او حساب میکنند؛ درحالیکه حقیقت این است که همه چیزازخانه شروع می شود.  شخصیت انسانها، درمحیط خانواده شکل می گیرد وبعد دراجتماع تکمیل می شود… اصالت حضورزن درخانواده است چون، اوانسان سازاست واگرعمده ی سرمایه وتواناییهای خودرا درراه تربیت انسانها وهمراهی باهمسرش هزینه نکند،جامعه،خلأمادر و همسر رابه صورت فساد وعقده های اخلاقی– تربیتی و روانی، بروز خواهد داددراین بخش، به اهمیت حضورزن درخانواده بیش ازپیش پی می بریم

سخن سوم

با وجود اصالت حضورزن درخانواده، لزوم حضور زن درفعالیتهای مختلف اجتماعی، سیاسی وحضوراودربسیاری ازمشاغل،انکارناپذیراستزنان به جزتوانمندیهای ظریف عاطفی وتربیتی ، دارای استعدادهای مختلفی هم هستند که میتوانند، با تکیه برآنها، بسیاری ازبارمسئولیتهای اجتماعی رابه دوش بکشند ودرراستای تعالی جامعه قدم بردارندخصوصا درمواردی که خدمات رسانی به زنان وبانوان است، حضورزنان کارآزموده ومتخصص ضروری بنظرمیرسد.

سخن چهارم

شرایط حضور

دراسلام، اصالت حضور زن، درمحیط خانه وخانواده تعریف شده؛ چراکه او، معلمّ انسانیت است و مهمترین وظیفه ی  اوهمراهی با همسرو تربیت فرزندان ومدیریت عاطفی وروانی خانواده استامّا باتوجه به لزوم حضورزن دربرخی عرصه های مختلف اجتماع،شرایطی؛ برای حضور او،تعریف شده که براساس آن، حریم خانواده ها علیرغم فعالیتهای اجتماعی،ازآسیبها مصون خواهد ماند. حجاب وعفاف، نوعی پاسداری ازخانواده است با رعایت این حدود، به خانواده خود و دیگران احترام میگذاریم و حقوق فردی واجتماع یکیدیگررا رعایت میکنیم.

توضیحات تکمیلی

وزن 0.150 g
آخرین چاپ

چاپ سوم

پدیدآورندگان

محمدحسن زمان وزیری, نعیمه اسلاملو

تعداد رنگ چاپ

دو رنگ

تعداد صفحات

108

چاپ اول

1389

شابک

978-600-92197-5-9

شمارگان تاکنون

7500 نسخه

موضوع

خانواده, سبک زندگی

ناشر

انتشارات تلاوت آرامش

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساکنان بهشت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…